Leveringsvoorwaarden

Grasduinen
– stelt alles in het werk om de met jou overeengekomen doelen te realiseren;
– verplicht zich tot absolute geheimhouding over alle door jou ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie;
– stelt zich zodanig op dat jouw belang centraal blijft staan;
– verplicht zich strikt aan de overeengekomen coachdata te houden, behoudens onvoorziene omstandigheden;
– indien Grasduinen onverhoopt een consult moet annuleren, word je daarvan zo vroeg mogelijk op de hoogte gesteld en breng ik die uiteraard niet in rekening.

Totstandkoming
De overeenkomst tussen  jou en Grasduinen komt tot stand wanneer je de overeenkomst voor akkoord hebt ondertekend.

Verschuiving
De datum van een coachgesprek kan kosteloos worden verschoven, mits dit (meer dan) 24 uur vóór de afgesproken datum plaatsvindt. Bij een verschuiving binnen die 24 uur, brengt Grasduinen het volledige oorspronkelijke gesprek in rekening.

Vervanging
Mocht je te laat afzeggen, dan kun je gebruik maken van de mogelijkheid om een ander van die ingeplande tijd gebruik te laten maken.

Annulering
– Tot 10 kalenderdagen voor aanvang van de eerste coachconsult kan het traject kosteloos worden geannuleerd.
– Bij annulering tussen 5 en 10 kalenderdagen voor de eerste dag, wordt 50% van de begrote kosten van het traject in rekening gebracht.
– Bij annulering korter dan 5 kalenderdagen betaal je 100% van de begrote kosten.
– In geval je na aanvang van de coaching de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de coaching deelneemt, zonder dat daar wederzijdse overeenstemming over is bereikt, heb je geen recht op enige terugbetaling. Je ontvangt wel een kortingsbon om binnen één jaar voor 75% van het geldende tarief een individueel coachingstraject te volgen, of de mogelijkheid om een plaatsvervanger gebruik te laten maken van de begrote uren.
– Indien Grasduinen door omstandigheden een opdracht niet (geheel) kan nakomen, zal zij zich inspannen om een andere, naar haar mening gelijkwaardige, levering te verzorgen.
– Annulering dient uitsluitend schriftelijk (via mail) te geschieden. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn en de kosten zal worden uitgegaan van de datum van de verstuurde mail (of evt. de poststempel).

Klachtenreglement
Het niet uiten van klachten en vragen kan tot irritatie leiden. Ik adviseer om dit, voor zover mogelijk, bespreekbaar te maken. 

Betaling
– De totaalfactuur van een coachtraject wordt in zijn geheel via mail verzonden, direct na het eerste coachconsult.
– Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.
– Indien je niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, ontvang je van Grasduinen een betalingsherinnering.
– Indien je binnen 14 dagen na die betalingsherinnering nog niet betaald hebt, ben je zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Grasduinen steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Grasduinen gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

Aansprakelijkheid
– Grasduinen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, geleden door de opdrachtgever, deelnemers aan de trainingen en /of derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of verwijtbare nalatigheid van Grasduinen.